การประชุมประชาคมบ้านคลองจันลา บ้านนาเจริญ

|

เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ป่าชุมชนในการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง ณ ลานตลาดนัด หมู่ 6 บ้านคลองจันลา  โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชุมชนในการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง