คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ๑/๒๕๖๔เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

|