คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

|