ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

|

เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้