ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|