ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565