ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565