ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565