รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)เวลา 08.30 – 16.30 น.

|