โครงการป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ตามพระราชดำริฯ

|

         วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง และนางดรุณี จิตรเสงี่ยม ผู้อำนวยการกองคลัง มอบเกลือไอโอดีน ตามโครงกาป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2564 ณ หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ