รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

|

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดย นางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.บ้านเจียง รับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง