มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

|

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง นำโดยนางภัคธีมา เพชรนอก หัวหน้าสำนักปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง จ่าเอกอภิศักดิ์ เปาะศิริ เจ้าพนักงานธุการ และนายไตรรงค์ ศรีทะรัง ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ หมู่ 5 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านเจียง นางหนาย เคียภูเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ