ส่งมอบหีบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

|

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ส่งมอบหีบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง