สำนักปลัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเจียง
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ

อ่านเพิ่มเติม »